Påsköring

6020gram (återutsatt)

Sigge med en brutal 8kilos öring

Årsmötesprotokoll

Sponsring LF-Dalarnas

Vi tackar LF-Dalarnas för att de sponsrar föreningen

Kallelse till årsstämma 2024

Nya priser 2024

Brygga?

Gamla fiskodlingen bortskänkes

Hinsen

Viktigt!

Kräftpestsmitta i sjön Logärden inom Falu kommun.
Beslut:
Med stöd av 2 kap. 10 § förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (SFS 1994:1716) förklarar Länsstyrelsen i Dalarnas län sjön Logärden i Falu kommun för kräftpestsmittad.
Geografisk begränsning
Området omfattar sjön:
Logärden (6723480-1512800)
Restriktioner
Fr.o.m. 2023-07-11 t.o.m. 2025-12-31 gäller, med stöd av förordningens 2 kap. 11 §, för sjön Logärden följande restriktioner:

 1. förbud att fånga kräftor,
 2. förbud att saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor,
 3. förbud att använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än det där den fångats,
 4. fiskredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som har använts i ett vatten inom området som förklarats pestsmittat får inte transporteras till någon annan sjö eller annat vattendrag inom området eller föras ut ur området utan föregående desinfektering.

  Länsstyrelsen medger Hinsen-Logärdens fvof rätt att genomföra nödvändiga provfisken för att utreda orsaken till smittan.

  Länsstyrelsen får föreskriva sådana undantag från bestämmelserna som inte ökar risken för smittspridning eller som behövs av vetenskapliga skäl.

  Verkställighet
  Beslutet gäller omedelbart.
  Länsstyrelsens beslut kan enligt 51 § fiskelagen SFS 1993:787 överklagas till Havs- och vattenmyndigheten